نرخ افغانی ونکوور

بانک جهانی برای اولین بار پس از تسلط طالبان اعلام کرد که در یک «رویکرد تعدیل شده» حدود ۳۰۰ میلیون دلار را از طریق آژانس‌های سازمان ملل برای افغانستان کمک می‌کند.

بانک جهانی ۳۰۰ میلیون دلار «خارج از دسترس طالبان» به افغانستان اختصاص داد

بانک جهانی برای اولین بار پس از تسلط طالبان اعلام کرد که در یک «رویکرد تعدیل شده» حدود ۳۰۰ میلیون دلار را از طریق آژانس‌های سازمان ملل برای افغانستان کمک…