تحصیل در کانادا

کانادا می‌گوید برای کاهش فشار بر بخش درمانی و مسکن این کشور، تا دو سال برای صدور ویزای دانشجویان خارجی سقف تعیین می‌کند. این محدودیت به کاهش ۳۵ درصدی صدور ویزای دانشجویان خارجی منجر خواهد شد.

کانادا تا دو سال صدور ویزای دانشجویی را محدود می‌کند

محدودیت دو ساله تنها شامل دانشجویان سطح دیپلم یا کارشناسی می‌شود و کسانی را که برای تمدید ویزای دانشجویی خود اقدام می‌کنند در برنخواهد گرفت کانادا می‌گوید برای کاهش فشار…