نوع ارز
قیمت خرید
قیمت فروش
USD/CADUSD/CAD
1.2100
1.2350
EUROS/CADEUROS/CAD
1.4500
1.5000
POUNDS/CADPOUNDS/CAD
1.6800
1.7400
TETHER/CADTETHER/CAD
1.2600
1.2900
DIRHAM/CAD-TRANSFERDIRHAM/CAD-TRANSFER
3.0100
3.0600
PESO/CADPESO/CAD
CALL
CALL
LIRA/CAD-TRANSFERLIRA/CAD-TRANSFER
CALL
CALL
YUAN/CADYUAN/CAD
CALL
CALL
AUD/CAD-TRANSFERAUD/CAD-TRANSFER
CALL
CALL
AED/CADAED/CAD
CALL
CALL
هر سوالی دارید تماس بگیرید