نوع ارز
قیمت خرید
قیمت فروش
USD/CADUSD/CAD
1.3200
1.3700
EUROS/CADEUROS/CAD
1.3100
1.3650
POUNDS/CADPOUNDS/CAD
1.5050
CALL
USDT/CADUSDT/CAD
CALL
CALL
DIRHAM/CADDIRHAM/CAD
CALL
CALL
PESO/CADPESO/CAD
0.06700
0.07750
TRY-CADTRY-CAD
900
1200
SINGAPORE/CADSINGAPORE/CAD
CALL
CALL
AUD/CAD-TRANSFERAUD/CAD-TRANSFER
CALL
CALL
AED/CADAED/CAD
CALL
CALL
هر سوالی دارید تماس بگیرید