نوع ارز
قیمت خرید
قیمت فروش
USD/CADUSD/CAD
1.2500
1.2885
EUROS/CADEUROS/CAD
1.3600
1.4050
POUNDS/CADPOUNDS/CAD
1.6000
CALL
USDT/CADUSDT/CAD
CALL
CALL
DIRHAM/CADDIRHAM/CAD
2.8500
2.9500
PESO/CADPESO/CAD
0.06500
call
TRY-CADTRY-CAD
800
1000
SINGAPORE/CADSINGAPORE/CAD
CALL
CALL
AUD/CAD-TRANSFERAUD/CAD-TRANSFER
CALL
CALL
AED/CADAED/CAD
CALL
CALL
هر سوالی دارید تماس بگیرید